A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója

Írta: Szerencsi Városgazda.

 

SZÖVEGES ÉRTÉKELŐ JELENTÉS

 

a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. által végzett tevékenységekről

 

Társaságunk 2009. évben az alábbi tevékenységeket végezte:

 

§  Parkfenntartás

§   Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége

§   Víz-belvíz elvezetés

§   Köztisztasági szolgáltatás

§   Piaci tevékenység

§  Állategészségügy

§  Temetőfenntartás

§  Központi irányítás

 

PARKFENNTARTÁS

 

A minden évben ismétlődő munkálatokon belül elvégzésre került:

§  a díszfák, díszcserjék metszése, nyesedékek eltávolítása

§  egy – kétnyári, évelő és balkonnövények szaporítása, nevelése, kiültetése, gondozása

§  zöldfelületek folyamatos kaszálása, hulladékok összegyűjtése, a belterületen legalább hatszor, külterületen háromszor, míg a frekventált helyeken (Városkapu, Várkert, körforgók környéke, Hivatal környéke) heti rendszerességgel végeztük a fűvágást.

§  virágágyások trágyázása, ültetéshez való előkészítése, beültetés utáni locsolása, gyom mentesítése

§  őszi lombtalanítás elvégzése

§  játszóterek karbantartása, padok javítása

 

Ezen kívül az alábbiakban felsorolt feladatokat hajtottuk végre:

§  Folytattuk a parkok körüli elöregedett élő sövények visszavágását, megifjítását.

§  Tovább növeltük az általunk szaporított egynyári növények számát, a beültetendő területek nagyságát. A kiültetésre került 35.000 tő kétnyári növényen felül 200.000 tő egynyári növényt, valamint 17 000 tő hagymás növényt telepítettünk ki a város meglévő és újonnan létesített parkjaiba. Ezen kívül kihelyezésre került 10 000 tő balkonnövény.

§  2009. évben is segítettünk a város intézményeihez, egyházakhoz tartozó parkfelületek gondozásában, virágosításában.

§  Besegítettünk az OTP, a Munkaügyi Központ, a Földhivatal, az ESZEI, valamint a Rendőrség kertjének rendbetartásában is.

§  Bokorirtást végeztünk a Fenyvesben, és az izraelita temető mellett.

§  Virágos faládákat helyeztünk ki a városban a peremkerületekre (Ond, Fecskés) is.

§  Ismételten meghirdettük a „Virágos Szerencsért” mozgalmat, és a nyerteseket parkfenntartással kapcsolatos díjjakban részesítettük.

§  A Késmárk és a Széchenyi utca kereszteződésében térburkolással, tereprendezéssel, díszfák, díszcserjék, dísznövények ültetésével, szobor elhelyezésével Széchenyi emlékparkot létesítettünk.

§  Átépítettük, felújítottuk, újra füvesítettük az Ondi úti játszótér jelentős részét.

§  A Várkertben növényfajta jelző táblákat helyeztünk ki.

§  Újrafüvesítettük a kollégium udvarát.

§  Bérmunkában elvégeztük a LIDL Áruház környékének tereprendezését.

 

 

UTAK-HIDAK FENNTARTÁSI KARBANTARTÁSI TEVÉKENYSÉGE

 

Ezen tevékenységi körön belül az előző évhez hasonlóan folyamatosan végeztük az útpadkák tisztítását, valamint Szerencs Város útjainak gépi seprését. Gondoskodtunk az összegyűjtött hordalékok, hulladékok elszállításáról.

Szükség szerint végeztük az utak, járdák téli hómentesítését, síktalanítását. Kátyúzás történt a város egész területén.

2009. évben társaságunk 4800 m2 területen végzett kátyúzási munkákat (pl.: Rákóczi út, Rákóczi úti járda, Posta út, Bocskai I. Gimnázium mögött, Rózsa út). A régi KRESZ táblák helyreállítása és pótlása mellett, új táblák kerültek kihelyezésre a város több pontjára. Kijelölésre és felfestésre kerültek újabb mozgáskorlátozott parkolóhelyek.

 

A folyamatos fenntartás és karbantartás mellett az alábbi munkákat végezte társaságunk:

-    Hídkorlát helyreállítás történt a Radnóti úton, és Szerencs-Ondon.

-         Elvégeztük a Szerencs, Széchenyi út – Hunyadi köz, és a Zrínyi utca járdáinak, valamint forgalmi pályán kívüli felületeinek burkolat felújításának kivitelezési munkáit, aszfaltozását. A felújítási munkákat a Hunyadi közt teljes hosszában 175 méteren, a Széchenyi utcát, a Hunyadi köz – Széchenyi köz közötti szakaszán 160 méteren, valamint a Zrínyi utcát szintén teljes hosszában, mintegy 174 méteren végeztük.

-         Az Ondi úton étépítésre (áthelyezésre) került a buszmegálló is.

-         A Zrínyi út felújítása során az „R” épület tűzfala javításra került. Az „R” épület udvarában új kerítés került kialakításra, ugyanakkor a társaságunk által létesített parkoló napközbeni állandó felügyeletéről és környezetének tisztántartásáról is gondoskodtunk.

-         Kialakítottuk a Széchenyi úti parkolót, a terület zúzalékozásával, térburkolásával.

-         Felújításra került a meglévő, de elhasználódott makadámparkoló a Posta úton. Elvégeztük a parkoló szegélyezését, aszfaltozását.

-         A Kossuth utca Gimnázium mögötti részén parkolót létesítettünk, itt 339 m2 felületjavítását, annak szegélyezését, zúzalékozását (makadám) végeztük.

-         2009 augusztusában megkezdődött a Széchenyi Park kialakítása, építése, burkolása.

-         A Csalogány úton forgalomlassító küszöböt alakítottunk ki, 2 db. fekvőrendőr elbontása mellett.

-         Javításra került a Huszárvár úton leszakadt út.

-         Szerencs-Ond területén kitakarítottuk a tűzoltó szertárat, mely lezárásra került, és elbontottuk a Fő úton lévő romos önkormányzati tulajdonú épületet.

-         Elvégeztük a Várkerti tó feletti stég, a várkerti bútorok állagmegőrző festését.

-         Tetőszerkezet és homlokzat felújítást végeztünk az MSZP pártirodáin.

 

 

VÍZ-BELVÍZ TEVÉKENYSÉG

Folyamatosan végeztük a város fő vízelvezető rendszerének iszapfogó árkainak tisztítását, iszaptalanítását, szükség szerint végeztük a kisebb vízelvezető árkok tisztítását, kaszálását. Többek között elvégeztük az alábbi munkálatokat is:

§  Diósi árok takarítása, burkolat javítása

§  Hidegvölgyi árok tisztítása

§  Prügyi úti árok tisztítása

§  Malom árok takarítása

§  Ond és Szerencs közötti övárok tisztítása, Ond és Szerencs közötti burkolt csapadékvíz-elvezető árok gyommentesítése, takarítása

§  Az Igló utcai árok géppel történő iszaptalanítása, rendszeres takarítása, illetve a volt cukorgyári tehermentesítő út burkolt árokrészének újra burkolása

§  A Kelet Ipartelep vízelvezető-árok rendbetétele

§  Belvíz és talajvíz-elvezető cső fektetése a várkertben.

§  Marhajáró árokásása

 

KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS TEVÉKENYSÉG

 

Gondoskodtunk a belterületi utak, utcák, terek, azok burkolatainak a közhasználatú zöldfelületeket szegélyező járdáknak, lépcsőknek, és ezek tartozékainak, az autóbusz megállóhelyeknek tisztántartásáról, az ott keletkezett szemét összegyűjtéséről és elszállításáról, továbbá az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállításáról, elhelyezéséről, napi rendszeres ürítéséről, tisztántartásáról, karbantartásáról, a parkok valamint sétányok gyalogos útjainak tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről, a keletkezett hulladék elszállításáról.

Munkánkat 2 db. több funkciós gép (John Deere kistraktor, Multicar seprőautó) segítette a kéziszerszámok mellett. Hétfőtől – péntekig 4 fő, szombat – vasárnap 2 fő gondoskodtunk a hulladéktároló edények ürítéséről és tisztántartásáról.

A 6 db. szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékén folyamatosan végeztünk karbantartást, napi rendszerességgel történő takarítást.  

Ünnepek és városi rendezvények előtt a város egész területére kiterjedő átfogó takarítást végeztünk.

6 fő közhasznú munkás gondoskodik a Városközpont állandó tisztántartásáról, hogy a főutca még rendezettebb legyen.

Az utóbbi években jelentős mértékben megnövekedtet az intenzív gondozást igénylő gyepfelületek területe ( Várkert, Városkapu és környéke, körforgók, és környéke, uszoda, fürdő, hivatal előtti tér, 48-as, 56-os park, OTP előtti park, Geisenheim tér és környéke, Tatay Zoltán Sportpálya ). Ezeken a területeken heti rendszerességgel végeztünk fűnyírást.

 

                                                                      

PIACI TEVÉKENYSÉG

Gondoskodtunk a piac üzemeltetéséről, a piac területének rendszeres tisztántartásáról. Táblákat készítettünk, és helyeztünk ki a piaci nyitva tartásról.

A városi piac rekonstrukciója folytatódik, új épületek, építmények, személygépkocsi várakozóhelyek, fedett kerékpártartók, térburkolat kerül majd kialakítására. 2009-ben ezen tervek elkészíttetése, építési engedélyek megkérése valósult meg.

 

 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 

 

A szakfeladaton belül az előző évekhez hasonlóan gondoskodtunk Szerencs és Szerencs-Ond közigazgatási területén az ebek veszettség elleni oltásáról, pótoltásáról.

Begyűjtöttük, tároltuk az elhullott állatokat, majd bejelentés után azokat a SZATEV Zrt. szállította el telephelyünkről.  

A kóbor ebek befogását részben az általunk foglalkoztatott személyek végezték, másrészt azokat az állatokat, amelyeket nem tudtak befogni, a társaságunk által biztosított kábítószeres lövedékkel a mezőőr lőtte ki. A befogott és kilőtt állatok először a telephelyünkön létesített kenelekbe kerültek.  Fényképet készítettünk róluk, melyek honlapunkon is megtekinthetőek voltak. A felismert állatokat gazdáik költségtérítés ellenében kiválthatták. A kiváltásra nem került ebeket Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Közterület és Piac Felügyelősége szállította el.

 

                                               

TEMETŐFENNTARTÁS

 

Társaságunk minden éven ismétlődően a szerencsi temetőben, valamint Szerencs-Ondon az alábbiakban felsorolt munkálatokat végezte:

§  ravatalozók, és környékének fenntartási munkálatai (fűnyírás, parkrendezés, bokorirtás, vegyszeres gyomirtás),

§  ravatalozók épületének karbantartása, festése, csatorna tisztítása

§  a ravatalozók működéséhez szükséges anyagok biztosítása, pótlása

§  a sírhelyek kialakítása, rendbetétele, értékesítése

§  a bozótirtás, kaszálás, szemételszállítás

§  Hősi emlékmű környezetének rendbetétele

§  a konténerek helyett fémrácsos szeméttárolókat telepítettünk a temetőbe, és gondoskodtunk azok rendszeres ürítéséről

§  Hűtőkamrát helyeztünk el a szerencsi ravatalozóban, melyhez kiépítettük a villamoshálózatot is.

§  A Bakó utca felőli oldalon társaságunk végezte a kerítés lábazatának megépítést, a meglévő rész felújítását.

§  A ravatalozó bejáratánál rámpa került kialakításra, betonozásra

§  Az izraelita temető kerítésének egy részét felújítottuk, és oda egy holokauszt emléktáblát helyeztünk el.

 

 

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS

 

Társaságunk átvilágítása kapcsán merült fel a cég átalakítása, kettéválása (két cég alakítása) a még hatékonyabb kihasználtság és gazdaságosabb működés érdekében.

2009.02.03-val Cégbíróságon bejegyzésre került a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft., melynek törzstőkéje 5 000 eFt.

Elkészítettük a vagyonmérleg tervezetet, majd később a végleges vagyonmérleget. A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. és a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. között megindultak a tevékenységenkénti konkrét szétválási folyamatok (irányítás, adminisztráció). 2009.07.31-vel a gazdasági és pénzügyi szétválás is megtörtént.

Társaságunk éves támogatása, -   a tényleges felhasználás és a támogatás módosításával került elszámolásra.

 

2009. éves támogatás

    94 466 e Ft

módosítás (járdák)

+  25 014 e Ft

Éves támogatás összesen:

  119 480 e Ft

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. felhasználása

    64 178 e Ft

Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. támogatása

    55 302 e Ft

 

A szétválást követően társaságunk 2009. augusztus 1-től a központi irányításon 7 tevékenységi kör koordinálását, irányítását végezte, végzi. Mivel a Szerencsi Városgazda Non-profi Kft. 2009-ben kezdte meg működését, így elvégeztük a szétválás lebonyolítását, új szerződések megkötését, az új munkafolyamatok kialakítására került sor.

A működésével kapcsolatos költségek felosztásra kerültek a tevékenységek között.

A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott közcélú és közhasznú munkások toborzása, felvétele, orvosi alkalmassági vizsgára küldése, munkaszerződések megkötése, illetve az ezzel kapcsolatos adminisztráció is társaságunk feladata.

Társaságunk szinte minden tevékenységi körben foglalkoztatott közhasznú dolgozókat. Szerteágazó feladataink elvégzése jelen helyzetben nélkülük szinte elképzelhetetlen lett volna.

2009. évben átlagosan 10 fő közhasznú munkás, 2009.03.01.-től – 2009.12.31.-ig átlagosan 77 fő közcélúnak munkavállalását biztosítottuk, valamint a január-februári hónapokban átlagban 32 fő közmunkás dolgozott.   

Társaságunk kapcsolatban áll több oktatási intézménnyel is, 2009-ben az ÉRÁK tanfolyamának idejére parkgondozó és betanított kőműves munkások számára biztosítottuk a szükséges személyi és tárgyi feltételeket az elmélet és gyakorlati oktatás lebonyolításához.

 

Tisztelt Taggyűlés!                                                                   

 

Összességében elmondhatom, hogy társaságunk feladatokban bővelkedő, szerteágazó munkát végzett.

Társaságunk támogatásáért köszönetemet fejezem ki a Polgármester Asszonynak és a Tisztelt Taggyűlésnek.

 

Szerencs, 2010. május 5.

 

                                                         Tisztelettel:

         

                                                                                                  Tóth István

                                                                                             ügyvezető igazgató